Triết lý kinh doanh

  • AHCOM là tên Công ty và chứa đựng triết lý kinh doanh của công ty:
  • Advance: Tiên phong trong suy nghĩ, hành động
  • Human : Con người là yếu tố cốt lõi
  • Cooperation : Hợp tác cùng nhau phát triển
  • COMmunity : Hướng tới cộng đồng

1. Tiên phong trong suy nghĩ và hành động:

2. Con người là yếu tố cốt lõi:

3.Hợp tác cùng nhau phát triển:

4.Hướng tới cộng đồng